top of page
Szukaj

Ustanowienie kierownika lub pełniącego obowiązki kierownika.

W ilu aptekach można być kierownikiem?


Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499), wprost wskazuje, że w każda apteka ogólnodostępna musi mieć kierownika. Kierownik jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie apteki i może pełnić tę funkcję tylko w jednej placówce naraz.


Kto może zostać kierownikiem apteki?


Ustawodawca wyraźnie określił, jakie wymogi musi spełniać kandydat na Kierownika apteki. Może nim zostać farmaceuta spełniający wymogi art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 oraz z 2018 r. poz. 1669). Co najważniejsze, musi być to osoba, która ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji. Kolejne kryterium wskazuje art. 88 ust. 2 prawa farmaceutycznego tj. że kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa powyżej, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.


Rękojmia należytego prowadzenia apteki


Istotny jest także art. 99 ust. 4a prawa farmaceutycznego wskazujący, iż podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.


Kto może zostać pełniącym obowiązki kierownika?


Podobne kryteria musi spełniać osoba kandydująca na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika (PO) (tj. wymogi z art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy o izbach aptekarskich). Osobę taką ustanawia kierownik apteki na czas swojej nieobecności (art. 88 ust. 4 prawa farmaceutycznego). Jeśli nieobecność kierownika trwa do 30 dni, wystarczy wewnętrzny dokument informujący o takim zdarzeniu. Jeśli jednak nieobecność kierownika ma trwać dłużej niż 30 dni, wówczas niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do Okręgowej Izby Aptekarskiej i Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.


Procedura ustanawiania Kierownika i PO- jakie dokumenty do jakich organów?


Jak wygląda sama procedura ustanawiania kierownika apteki lub PO? Co zadziwiające- różnie. Zróżnicowanie procedur związane jest z brakiem jednolitego usystematyzowania ich na poziomie państwowym. Podmioty, do których zgłasza się powyższe zmiany tzn. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (WIF), Okręgowa Izba Aptekarska (OIA) i Wojewódzki Oddział NFZ (NFZ) w każdym województwie rządzą się swoimi własnymi prawami. O ile wymogi dla kandydata są wspólne, o tyle różnią się formularze zgłoszeniowe i listy wymaganych dokumentów. Dokumenty składa się do właściwego terytorialnie oddziału WIF lub NFZ. Warto pamiętać, że OIA powinno być właściwe dla kandydata na kierownika lub PO, a nie dla apteki, tj. dokumenty składa się do Izby do jakiej dany farmaceuta jest zapisany. Co do zasady, zdecydowana większość podmiotów posiada na swojej stronie internetowej wzór wniosku jaki należy wypełnić i złożyć. Zazwyczaj wpisuje się w nim dane właściciela apteki, dane kandydata na kierownika i datę objęcia przez niego stanowiska. Niektóre oddziały (głównie OIA) wymagają podania dokładnych okresów zatrudnienia kandydata (stażu pracy), a także w przypadku ustanawiania nowego kierownika, oświadczenia o rezygnacji poprzedniego kierownika. Większość oddziałów NFZ poza samym wnioskiem o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmiana na stanowisku kierownika apteki wymaga załączenia pakietu oświadczeń. Na ogół są to:


- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z trwaniem umowy realizację recept;

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji;

- wzór podpisu i parafy osób podpisujących aneks do umowy na realizację recept;

- wzór podpisu i parafy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept;

- oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki.


Ponadto prawie zawsze osoba ubiegająca się o objęcie stanowiska kierownika lub PO musi złożyć: kopię dyplomu ukończenia studiów, kopię prawa wykonywania zawodu oraz kopie dokumentacji obejmującej przebieg pracy zawodowej (odpisy świadectw pracy). Forma w jakiej powinny zostać złożone kopie dokumentów także bywa różna. Niektóre oddziały organów zezwalają aby dokument został poświadczony za zgodność z oryginałem przez właściciela apteki której wniosek dotyczy, jednak większość wymaga przedłożenia kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.


W przypadku zmiany kierownika, większość dokumentów podpisuje sam kandydat na kierownika. Jedynie kilka z nich musi podpisać właściciel apteki. W przypadku ustanowienia PO, zazwyczaj składa się dokumenty jedynie do OIA i WIF trzeba się liczyć z uzyskaniem podpisów od pełnoprawnego kierownika apteki, w którego miejsce ustanawia się zastępcę.


Po przygotowaniu wszystkich dokumentów, składa się je do odpowiednich organów. Mogą one uznać taką zmianę za ważną, lub odrzucić ja gdy kandydat nie spełnia wymogów. Zdarza się także, że organy proszą o uzupełnienie dokumentacji w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Comments


bottom of page