top of page
Szukaj

Skutki korzystania z narzędzi AI przez pracowników w firmie

W dobie dynamicznego rozwoju technologii sztuczna inteligencja stała się nieodłącznym elementem wielu procesów biznesowych, a także narzędziem, wykorzystywanym w codziennej pracy. Narzędzia AI znacznie ułatwiają niektóre procesy, jednakże samowolne korzystanie z tej technologii przez pracowników może wiązać się z poważnym ryzykiem dla pracodawcy i kontrahentów.

 

Jakie są to ryzyka i jak możemy nimi zarządzać?

 

Ochrona praw własności intelektualnej

Korzystanie z narzędzi AI do tworzenia treści lub obrazów generuje ryzyko związane z ustaleniem autora danego utworu. Wytwory AI, jako że nie są tworzone przez człowieka, nie podlegają ochronie prawoautorskiej.

 

Regulaminy narzędzi AI również nie gwarantują przypisania praw autorskich osobie wprowadzającej prompt.

 

Tworzenie dzieł za pomocą AI może więc wiązać się z naruszeniem cudzych praw autorskich oraz komercyjnym wykorzystaniem treści, co do których nie będą przysługiwać nam zarówno prawa autorskie, jak i prawa wynikające z licencji wyłącznej. Szczególną uwagę powinniśmy więc wrócić na treści, które są tworzone dla klientów np. przez pracowników działu marketingu.

 

Dane osobowe

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych pracodawca może być narażony na kary finansowe, dlatego należy pamiętać o konieczności anonimizacji danych wprowadzanych do systemów AI.

 

Narzędzia AI mogą zawierać pewne niedociągnięcia, które mogą prowadzić do wycieku danych osobowych i innych poważnych naruszeń bezpieczeństwa.

 

Ponadto wprowadzenie danych osobowych do niektórych systemów może samo w sobie stanowić naruszenie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

 

Należy także zwrócić szczególną uwagę na obszar cyberbezpieczeństwa, który jest powiązany z ochroną danych i prywatności.

 

Informacje poufne

Tajemnica przedsiębiorstwa to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane albo nie są łatwo dostępne.

 

Obowiązek anonimizacji danych dotyczy również informacji poufnych dotyczących naszego pracodawcy lub kontrahentów. Kluczowe jest więc zweryfikowanie postanowień umownych, które nakładały na nas obowiązek zachowania informacji w poufności, jak również nieujawnianie danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika

Pracodawcy są odpowiedzialni za działania swoich pracowników, nawet jeśli nie mieli wiedzy o korzystaniu przez nich z AI.

 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika, w tym za naruszenie praw majątkowych twórców.

 

Działania pracownika, które prowadzą do szkód w mieniu pracodawcy, mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę, a w uzasadnionych wypadkach nawet do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

 

Jeśli działania pracownika naruszają przepisy o ochronie danych osobowych i wewnętrzne regulacje, pracodawca również może rozwiązać umowę o pracę.

 

Dodatkowo, jeśli pracodawca poniósł szkodę w wyniku użycia AI bez jego zgody, może dochodzić odszkodowania od pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zarówno za szkodę wyrządzoną nieumyślnie, jak i umyślnie.

 

Działania zapobiegawcze

Aby ograniczyć ryzyko związane z wykorzystaniem narzędzi AI przez pracowników, istnieje kilka narzędzi, które pracodawca lub przedsiębiorca może wdrożyć w swojej firmie.

 

W pierwszej kolejności należy zadbać o sporządzenie regulaminu zasad korzystania z AI, w którym wskazane zostaną działania dozwolone oraz niedozwolone. Takie postanowienia mogą zostać zawarte np. w regulaminie pracy.

 

Warto zadbać również o szkolenia pracowników, podczas których wyjaśnione zostaną zasady korzystania z tych narzędzi, odpowiedzialności oraz ewentualne konsekwencje.


Zespół COGENTS

 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

ความคิดเห็น


bottom of page