top of page
Szukaj

Renta socjalna od 2025 r. równa wysokości minimalnego wynagrodzenia

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 9 maja 2024 r. rozpatrzyła obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Początkowo planowano zmianę świadczenia poprzez jego podwyższenie, jednakże finalnie ustalono, że wysokość renty nie ulegnie podwyższeniu, tylko zostanie uzupełniona o dodatkowe świadczenie. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.


Komu przysługuje renta socjalna?


Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;

  2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia;

  3. w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowe j.


Renta może mieć charakter stały w wypadku trwałej niezdolności do pracy albo charakter okresowy, w wypadku okresowej niezdolności do pracy.


Jak uzyskać rentę socjalną?

Aby uzyskać rentę socjalną należy złożyć wniosek, którego wzór znajduje się na stronie ZUS. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, np. orzeczenie o niezdolności do pracy czy zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście  w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

ZUS w przedmiocie przyznania bądź odmowy renty socjalnej wydaje decyzję, od której przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego. Według danych ZUS-u obecnie rentę socjalną pobiera około 300 tysięcy osób.


Zmiany w rencie socjalnej od 2025 r.

Najważniejszą zmianą w ustawie jest dodanie do art. 6 ust. 4, który otrzyma brzmienie: „Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek do renty socjalnej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r., a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.”


Głównym celem wprowadzonej zmiany ma być zrównanie kwoty uzyskiwanej z tytułu niezdolności do pracy z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 r. będzie wynosiło 4300 zł brutto. Obecnie renta socjalna wynosi około 1780,96 zł, a więc od 2025 r. jej wysokość znaczenia wzrośnie.


Ponadto projekt zakłada, że w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Celem stworzenia dodatku do renty zamiast zmiany wysokości świadczenia jest wyłączenie renty socjalnej z mechanizmu obliczania świadczenia wspierającego zależnego od renty socjalnej.


Zespół COGENTS

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comments


bottom of page