top of page
Szukaj

Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Zarówno na właścicielach nieruchomości wielolokalowych jak i na ich zarządcach spoczywają zimą dodatkowe obowiązki takie jak odśnieżanie chodnika, usuwanie sopli z lodu oraz nadmiaru śniegu z dachu.Podstawa prawna

Kwestie odśnieżania chodnika reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dokładniej art. 5 ust. 1. pkt 4 tej ustawy, który informuje, że za utrzymanie porządku w tym miejscu odpowiada właściciel nieruchomości, o ile chodnik znajduje się bezpośrednio przy jej granicy.

 

Co do obowiązku odśnieżania dachu podstawę prawną znajdziemy w art. 61 pkt 2 prawa budowlanego. Zgodnie z tym artykułem właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: […] opady atmosferyczne […], w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.


Konsekwencje zaniedbania

Jeżeli straż miejska zastanie chodnik oblodzony, nieposypany albo dach, z którego zwisają sople może nałożyć na właściciela/zarządcę mandat w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli sytuacja zdarza się nagminnie strażnik miejski ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie grzywną zarządcy/właściciela, a wtedy kwota może być znaczenie wyższa.

 

Śliski chodnik może być również powodem wypadku, gdy na przykład osoba się przewróci i nastąpi uszczerbek na jej zdrowiu. Wówczas pokrzywdzony ma prawo wystąpić o odszkodowanie do sądu na podstawie art. 415 KC. Zgodnie z treścią tego artykułu, kto ze swojej winy wyrządził szkodę drugiej osobie, jest obowiązany do jej naprawienia, w tym w szczególności   do pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, czy zadośćuczynienie za doznana krzywę oraz utracony zysk, w związku np. z niezdolnością osoby poszkodowanej do pracy.

 

W przypadku zastosowania wobec właściciela/zarządcy art. 91a prawa budowalnego w związku z niespełnieniem obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub zapewnieniem bezpieczeństwa w użytkowaniu obiektu (w tym usunięcie nadmiaru śniegu z dachu) może się on liczyć z karą grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności do roku.


Podsumowując, skuteczne zarządzanie nieruchomościami zimą nie tylko wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, ale także chroni przed konsekwencjami prawno-finansowymi związanymi z zaniedbaniami.

 


Zespół kancelarii COGENTS


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Comments


bottom of page