top of page
Szukaj

Przekształcenie JDG w spółkę z.o.o. Jak wyglądają kolejne etapy, jakie są zalety przekształcenia?

Wielu przedsiębiorców na początku swojej drogi decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Z czasem, wraz z rozwojem prowadzonej działalności, przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć swoją pozycję na rynku, zminimalizować ryzyko, pozyskać nowych kontrahentów oraz dodatkowy kapitał, decydują się na przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ponieważ powstałej w wyniku przekształcenia spółce z.o.o. przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, łącznie z ulgami, zezwoleniami i koncesjami.


JAKIE CZYNNOŚCI NALEŻY PODJĄĆ W CELU PRZEKSZTAŁCENIA JDG W SPÓŁKĘ Z O.O.?

Sposób przekształcenia JDG w spółkę z o.o. został uregulowany w Kodeksie spółek handlowych. Przepisy przewidują szereg elementów obligatoryjnych do dokonania przekształcenia.


W celu przekształcenia JDG w spółkę z o.o. konieczne będzie:


1. sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta


Plan przekształcenia działalności należy sporządzić w formie aktu notarialnego. W treści powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Do planu przekształcenia należy dołączyć:


1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2) projekt aktu założycielskiego (statutu);

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.


Plan przekształcenia musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta. Na wniosek przedsiębiorcy sąd wyznaczy biegłego rewidenta, określi wysokość jego wynagrodzenia oraz termin na sporządzenie opinii.

Termin zakreślony przez sąd będzie nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia. Biegły zobowiązany będzie do sporządzenia szczegółowej opinii na piśmie i złożenia jej sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.


2. złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy


Przedsiębiorca w celu dokonania przekształcenia zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o przekształceniu. Oświadczenie również powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:


1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

2) wysokość kapitału zakładowego;

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.


3. powołanie członków organów spółki przekształconej oraz zawarcie umowy spółki


Umowę spółki z o.o. także należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. W strukturze organów spółki z o.o. obligatoryjnie musi znaleźć się zarząd (jedno lub wieloosobowy). Zarząd będzie mógł zostać powołany w akcie notarialnym, w którym zawarty zostanie akt założycielski spółki.


4. dokonanie wpisu spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Ostatnim krokiem jest wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Organ ewidencyjny, po otrzymaniu z sądu rejestrowego odpisu postanowienia o wpisie spółki przekształconej do rejestru, jest zobowiązany z urzędu wykreślić przekształcanego przedsiębiorcę z CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.


JAKI JEST KOSZT PRZEKSZTAŁCENIA?


Transformacja jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się z poniesieniem wydatków, których łączna suma jest zależna od skali przedsiębiorstwa przekształcanego oraz kwoty kapitału zakładowego.


Na koszt przekształcenia składać się będą kwoty:

  • ok. 1.000 – 1.500 zł netto (tytułem wynagrodzenia za ustalenie wartości bilansowej majątku),

  • 200 zł netto (tytułem taksy notarialnej za sporządzenie planu przekształcenia),

  • 200 zł netto (tytułem taksy notarialnej za sporządzenie oświadczenia o przekształceniu),

  • ok. 1.500 zł netto (tytułem wynagrodzenia biegłego rewidenta – kwota będzie się różnić w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa),

  • minimum 160 zł netto (tytułem taksy notarialnej za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która jest zależna od wysokości kapitału zakładowego spółki. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to kwota 5.000 zł)

  • 600 zł (złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS – sam wniosek kosztuje 500 zł, jednakże należy doliczyć kwotę 100 zł opłaty za obowiązkowe opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

  • 170 zł (w przypadku rejestracji jako podatnika VAT).


JAKIE SĄ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCONEGO ZA ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ JDG POWSTAŁE PRZED DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA?


Osoba fizyczna, która przekształciła formę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, ponosi wraz z tą spółką przekształconą, solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które powstały przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, który liczony jest od dnia przekształcenia.


Oznacza to, że wierzyciel może wybrać, od kogo będzie dochodził swoich należności. Wierzyciel zgodnie ze swoim wyborem może dochodzić należności od spółki, od przedsiębiorcy lub od obu podmiotów.


Należy zaznaczyć, że zaspokojenie wierzyciela przez jednego ze współdłużników zwalnia pozostałych z obowiązku spełnienia świadczenia.


JAKIE SĄ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZEKSZTAŁCENIA JDG W SPÓŁKĘ Z O.O.?

Każda z form prawnych prowadzenia działalności ma szereg zarówno zalet, jak i wad.


Porównując JDG ze spółką z o.o. należy niewątpliwie wskazać na korzyści płynące z przekształcenia, takie jak:


1) ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku JDG za zobowiązania przedsiębiorcy, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem.

W przypadku spółki z o.o. dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki za jej zobowiązania okaże się bezskuteczna, odpowiedzialność ponosić będą członkowie zarządu. Do pełnienia funkcji członka zarządu możliwe jest powołanie osób spoza grona wspólników.


2) możliwość pozyskania kapitału

Do finansowych korzyści należy zaliczyć możliwość przystępowania nowych wspólników do spółki, którzy w zamian za obejmowane udziały, wniosą kapitał do spółki.


3) możliwość kontynuowania działalności spółki po śmierci udziałowca

W przypadku przedsiębiorcy z chwilą jego śmierci wygasają koncesje i zezwolenia.


4) kontynuacja działalności

Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.CZY SĄ JESZCZE INNE SPOSOBY PRZEKSZTAŁCENIA JDG?

Tak, przepisy prawa poza przekształceniem działalności gospodarczej przewidują jeszcze trzy inne możliwości zmiany formy prawnej działalności:


1) aport przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowo zawiązanej spółki powoduje powstanie nowego podmiotu, który nie przejmuje jednak automatycznie praw i obowiązków, jakie przysługiwały przedsiębiorcy. Z tego powodu przedsiębiorca musi uzyskać zgodę każdego kontrahenta na przeniesienie praw i obowiązków umownych. To samo dotyczy ulg, koncesji i zezwoleń – przedsiębiorca zmuszony będzie ponownie zwrócić się o ich wydanie do odpowiednich organów.


2) zamknięcie JDG i otwarcie nowej spółki

W tym przypadku również konieczne będzie ponowne zwrócenie się do organów w celu przyznania koncesji, licencji i zezwoleń. Wszelkie umowy z kontrahentami podpisane będą musiały zostać ponownie – tym razem w imieniu przekształconej spółki z o.o.


3) sprzedaż majątku JDG na rzecz przekształconej spółki

Przed zakończeniem działalności konieczne jest założenie nowej spółki. Po utworzeniu spółki przedsiębiorca będzie mógł sprzedać wszystkie aktywa przedsiębiorstwa.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Comments


bottom of page