top of page
Szukaj

Pomoc dla biznesu w Tarczy Antykryzysowej 4.0 – najważniejsze rozwiązania

Ograniczenia w funkcjonowaniu firm spowodowane pandemią choroby COVID-19 negatywnie wpłynęły na ich dalsze prosperowanie. Ministerstwo Rozwoju, działając we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, ZUS, Urzędem Zamówień Publicznych oraz poszczególnymi ministerstwami zaproponowało narzędzia prawne wspierające wyjście z ciężkiej sytuacji gospodarczej wielu przedsiębiorstw. Takim rozwiązaniem są propozycje zawarte w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Poniżej zostaną przedstawione wybrane, ważne dla przedsiębiorców rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 – aktualne na dzień 26 czerwca 2020 r.

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA FIRM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI Z POWODU PANDEMII


Bezpośrednią przyczyną sformułowania przepisów dotyczącego ww. dopłat było zwiększające się zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe w związku z zagrożeniem brakiem płynności firm. Kredytu może udzielić bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracę (lista banków publikowana jest na stronie BGK).


Kogo dotyczy pomoc?

Adresatami dopłat są wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, a także podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych, w tym: mikro, małych, średnich i dużych firm, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy.


Na czym polega pomoc?

Jak wskazuje Tarcza Antykryzysowa 4.0. banki, które zawrą umowę z BGK będą mogły udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkom pandemii kredytów (kwota przeznaczona na dopłaty z budżetu państwa w wys. 565 mln zł powinna wystarczyć na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 mld zł.) do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli otrzymać dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym, natomiast pozostali jedynie 1 punkt procentowy. Z zastrzeżeniem, że maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego programu, nie może być wyższa niż 800 tys. euro brutto przeliczona na PLN. Umowy kredytu z ww. dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.


Co należy zrobić, aby podmiot otrzymał pomoc?

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z dopłatą będzie musiał uwiarygodnić, że kryzys związany z pandemią COVID-19 negatywnie wpłynął na kondycję finansową firmy. Dopłata do kredytu traktowana jest jak pomoc publiczna, z której przedsiębiorca skorzystał w związku z pandemią. Dopłaty będą udzielane do kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. W celu uzyskania ww. kredytu należy złożyć odpowiedni wniosek w banku komercyjnym lub spółdzielczym, który zawarł umowę z BGK.


OCHRONA POLSKICH FIRM PRZED WROGIM PRZEJĘCIEM PRZEZ INWESTORÓW SPOZA UE


Kogo dotyczy pomoc?

Regulacja obejmuje ograniczoną kategorię podmiotów kluczowych, w tym m.in.: prowadzące działalność gospodarczą związaną z produkcją leków, chemikaliów i nawozów, tworzące oprogramowania wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa takich jak np. sprzedaż leków na receptę, transport oraz paliwa. Regulacje dotyczą jedynie przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP jest wyższy niż 10 mln euro w okresie 2 lat obrotowych poprzedzających czynności przejęcia.


Na czym polega ochrona?

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada czasową (przez okres 2 lat) wzmocnioną ochronę polskich firm przed wrogim przejęciem. Kompleksowe działanie ma za zadanie zabezpieczyć firmy przed wrogim wykupieniem ich przez podmioty spoza UE w momencie, gdy ich wycena jest rażąco niska. Resort wprowadza przepisy na wzór niemieckich, francuskich i włoskich rozwiązań celem ochrony krajowych spółek w interesie publicznym.

Transakcja nabycia znacznej ilości udziałów w polskich spółkach, tj. co najmniej 20%, będzie podlegała kontroli Prezesa UOKiK.


UŁATWIENIA DLA WYKONAWCÓW PRZETARGÓW I ZAMAWIAJĄCYCH


W Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewidziano ułatwienia w realizacji przetargów w warunkach epidemii. Poprawiono także sytuację wykonawców zamówień publicznych. Poprzez wprowadzenie określonych zmian w obszarze zamówień publicznych zostaną obniżone koszty związane z udziałem wykonawców w procedurach przetargowych. Zostanie także poprawiona ich płynność finansowa w momencie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań.


Kogo dotyczy ułatwienie?

Uprawnienia zyskuje wykonawca zamówień publicznych, w celu przyspieszenia realizacji zamówień publicznych w czasach epidemii.


Na czym polega ułatwienie?

1. Znosi się obowiązek żądania wadium w sytuacji, gdy postępowanie jest powyżej szacunkowej wartości progów unijnych.

2. obniża się dopuszczalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy („NWU”),

3. ogranicza się możliwość dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności oraz dochodzenia zaspokojenia przez zamawiającego z zabezpieczenia NWU.

4. udzielono uprawnienia wykonawcom w kontekście dokonywania zmian w umowach dot. zamówień publicznych.

Stosując nowe przepisy zamawiający nie będzie już mógł m.in. egzekwować należnej kary umownej poprzez jej potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy, co skutkowałoby wypłatą mniejszego wynagrodzenia, a tym samym mogłoby doprowadzić do braku płynności finansowej wykonawcy. Zakaz potrąceń oznacza, że wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie za wykonane świadczenie, natomiast zamawiający będzie mógł dochodzić danej kary umownej w odrębnym wezwaniu do zapłaty lub po upływie określonego terminu wskazanego ww. Tarczy.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Dnia 28 maja 2022 r. upłynął termin, do którego państwa członkowskie UE powinny wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 (tzw. „dyrektywa Omnibus”). Działania niektórych podmio

bottom of page