top of page
Szukaj

Pomoc dla biznesu w Tarczy Antykryzysowej 4.0 – najważniejsze rozwiązania

Ograniczenia w funkcjonowaniu firm spowodowane pandemią choroby COVID-19 negatywnie wpłynęły na ich dalsze prosperowanie. Ministerstwo Rozwoju, działając we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, ZUS, Urzędem Zamówień Publicznych oraz poszczególnymi ministerstwami zaproponowało narzędzia prawne wspierające wyjście z ciężkiej sytuacji gospodarczej wielu przedsiębiorstw. Takim rozwiązaniem są propozycje zawarte w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Poniżej zostaną przedstawione wybrane, ważne dla przedsiębiorców rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 – aktualne na dzień 26 czerwca 2020 r.

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA FIRM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI Z POWODU PANDEMII


Bezpośrednią przyczyną sformułowania przepisów dotyczącego ww. dopłat było zwiększające się zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe w związku z zagrożeniem brakiem płynności firm. Kredytu może udzielić bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracę (lista banków publikowana jest na stronie BGK).


Kogo dotyczy pomoc?

Adresatami dopłat są wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, a także podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych, w tym: mikro, małych, średnich i dużych firm, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości firmy.


Na czym polega pomoc?

Jak wskazuje Tarcza Antykryzysowa 4.0. banki, które zawrą umowę z BGK będą mogły udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkom pandemii kredytów (kwota przeznaczona na dopłaty z budżetu państwa w wys. 565 mln zł powinna wystarczyć na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 mld zł.) do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli otrzymać dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym, natomiast pozostali jedynie 1 punkt procentowy. Z zastrzeżeniem, że maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego programu, nie może być wyższa niż 800 tys. euro brutto przeliczona na PLN. Umowy kredytu z ww. dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.


Co należy zrobić, aby podmiot otrzymał pomoc?

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt z dopłatą będzie musiał uwiarygodnić, że kryzys związany z pandemią COVID-19 negatywnie wpłynął na kondycję finansową firmy. Dopłata do kredytu traktowana jest jak pomoc publiczna, z której przedsiębiorca skorzystał w związku z pandemią. Dopłaty będą udzielane do kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. W celu uzyskania ww. kredytu należy złożyć odpowiedni wniosek w banku komercyjnym lub spółdzielczym, który zawarł umowę z BGK.


OCHRONA POLSKICH FIRM PRZED WROGIM PRZEJĘCIEM PRZEZ INWESTORÓW SPOZA UE


Kogo dotyczy pomoc?

Regulacja obejmuje ograniczoną kategorię podmiotów kluczowych, w tym m.in.: prowadzące działalność gospodarczą związaną z produkcją leków, chemikaliów i nawozów, tworzące oprogramowania wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa takich jak np. sprzedaż leków na receptę, transport oraz paliwa. Regulacje dotyczą jedynie przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP jest wyższy niż 10 mln euro w okresie 2 lat obrotowych poprzedzających czynności przejęcia.


Na czym polega ochrona?

Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakłada czasową (przez okres 2 lat) wzmocnioną ochronę polskich firm przed wrogim przejęciem. Kompleksowe działanie ma za zadanie zabezpieczyć firmy przed wrogim wykupieniem ich przez podmioty spoza UE w momencie, gdy ich wycena jest rażąco niska. Resort wprowadza przepisy na wzór niemieckich, francuskich i włoskich rozwiązań celem ochrony krajowych spółek w interesie publicznym.

Transakcja nabycia znacznej ilości udziałów w polskich spółkach, tj. co najmniej 20%, będzie podlegała kontroli Prezesa UOKiK.


UŁATWIENIA DLA WYKONAWCÓW PRZETARGÓW I ZAMAWIAJĄCYCH


W Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewidziano ułatwienia w realizacji przetargów w warunkach epidemii. Poprawiono także sytuację wykonawców zamówień publicznych. Poprzez wprowadzenie określonych zmian w obszarze zamówień publicznych zostaną obniżone koszty związane z udziałem wykonawców w procedurach przetargowych. Zostanie także poprawiona ich płynność finansowa w momencie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań.


Kogo dotyczy ułatwienie?

Uprawnienia zyskuje wykonawca zamówień publicznych, w celu przyspieszenia realizacji zamówień publicznych w czasach epidemii.


Na czym polega ułatwienie?

1. Znosi się obowiązek żądania wadium w sytuacji, gdy postępowanie jest powyżej szacunkowej wartości progów unijnych.

2. obniża się dopuszczalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy („NWU”),

3. ogranicza się możliwość dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności oraz dochodzenia zaspokojenia przez zamawiającego z zabezpieczenia NWU.

4. udzielono uprawnienia wykonawcom w kontekście dokonywania zmian w umowach dot. zamówień publicznych.

Stosując nowe przepisy zamawiający nie będzie już mógł m.in. egzekwować należnej kary umownej poprzez jej potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy, co skutkowałoby wypłatą mniejszego wynagrodzenia, a tym samym mogłoby doprowadzić do braku płynności finansowej wykonawcy. Zakaz potrąceń oznacza, że wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie za wykonane świadczenie, natomiast zamawiający będzie mógł dochodzić danej kary umownej w odrębnym wezwaniu do zapłaty lub po upływie określonego terminu wskazanego ww. Tarczy.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Wakacje kredytowe 2024

W tą środę (15 maja 2024 r.) weszła w życie ustawa w sprawie wakacji kredytowych. Niektóre banki już na swoich stronach opublikowały wytyczne dotyczące składania wniosków o zawieszenie rat kredytowych

Comments


bottom of page