top of page
Szukaj

Mieszkanie na Start – Jak uzyskać dopłatę?

Program dofinansowanie Mieszkanie na Start (MnS) został zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, którego podstawowym celem jest dofinansowanie osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania.


Program kierowany jest przede wszystkim do osób o umiarkowanych i niższych dochodach w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów.


Kto otrzyma dopłaty?

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

 • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie tytułu wskazanego w ustawie, np. w związku ze świadczeniem pracy,

 • jest najemcą mieszkania (objętego umową w sprawie stosowania dopłat zawartą między gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego):

  • oddanego do użytkowania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną): mieszkania nowo wybudowanego, mieszkania powstałego w wyniku przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania albo rewitalizacji,

  • wynajmowanego w formule „lokal za grunt” (lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny),

  • wynajmowanego przez społeczną agencję najmu „SAN” (lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny),

  • zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej (warunek ten nie dotyczy mieszkań wynajmowanych w formule „lokal za grunt” oraz przez społeczne agencje najmu „SAN”),

  • w przypadku, którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),

 • spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:

  • osiąga względnie niższe dochody, na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,

  • nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,

  • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,

  • zawarła umowę najmu/podnajmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, uzasadnione lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,

  • zawarła umowę najmu mieszkania wynajmowanego w formule „lokal za grunt” albo przez społeczną agencję najmu „SAN”,

  • ma zdolność czynszową, czyli jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą (warunek ten nie dotyczy najmu mieszkań wynajmowanych w formule „lokal za grunt” oraz przez społeczne agencje najmu „SAN”, a także umów podnajmu zawieranych między gminą a osobą fizyczną).

 

Jak wskazuje Minister Rozwoju i Technologii, program ma ruszyć najpóźniej jesienią 2024 r. i w tym roku zostało na niego przeznaczone 500 ml złotych.


Jak uzyskać dopłatę?

 

KROK I - zawrzeć umowę najmu/podnajmu (lub umowę zobowiązującą do zawarcia umowy najmu) mieszkania, które jest inwestycją mieszkaniową zrealizowaną na podstawie umowy między inwestorem a gminą (lub spółką gminną) albo jest wynajmowane w formule „lokal za grunt” lub przez społeczną agencję najmu „SAN”.

 

Sprawdź listę gmin uczestniczących w programie dopłat MnS w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz lokalizację mieszkania.

 

KROK II - Po zawarciu umowy najmu/podnajmu (lub umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu) złóż wniosek o dopłaty w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz:

 • kopię umowy najmu/ podnajmu (lub umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu),

 • oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych.

 

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu. W przypadku umów najmu informacja o decyzji zostanie także przekazana wynajmującemu.

 

Jeżeli decyzja o dopłacie będzie pozytywna wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będziesz zobowiązany zapłacić bezpośrednio wynajmującemu. Dopłata zostanie natomiast przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.


Przy zachowaniu wszystkich warunków określonych powyżej możesz uzyskiwać dopłaty przez okres do 15 lat.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Dz. U. z 2021 r. poz. 2158


Zespół kancelarii COGENTSOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Reklama porównawcza zgodna z prawem

Pokłosiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej jest działanie wielu przedsiębiorstw, konkurujących ze sobą, które oferują podobne towary lub usługi. Konkurencja jest naturalnym zjawiskiem, należący

Reklama w Internecie – o czym należy pamiętać?

W czasach cyfryzacji na ogromną skalę, to właśnie media i serwisy społecznościowe odpowiadają za dotarcie do najszerszego grona potencjalnych konsumentów. Poprzez tworzenie zazwyczaj krótkich filmików

Comments


bottom of page