top of page
Szukaj

Jakie zmiany czekają nas w Kodeksie pracy w 2024 r.?

I.  STAŻ PRACY

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu zmiany ustawy Kodeks pracy. Projekt przygotowywany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, i ma trafić do Sejmu w III kwartale 2024 r. Nowelizacja ma dotyczyć stażu pracy i są szanse na jej wejście w życie jeszcze w 2024 r.


Cel nowelizacji

W obecnej regulacji ustawy Kodeks pracy brak jest jednolitych zasad odnoszących się do ustalania stażu pracy (okresu zatrudnienia). Problem jest o tyle istotny, że z okresem zatrudnienia związane są różnego rodzaju uprawnienia pracownicze, których uzyskanie jest często uzależnione od nabycia określonego stażu pracy przez pracownika. Przykładem takich uprawnień jest np. nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy. Celem nowelizacji jest zapewnienie równości w dostępie pracowników do uprawnień pracowniczych, a także do stanowisk pracy wymagających potwierdzenia doświadczenia zawodowego. Nierównym traktowaniem jest bowiem przyznanie uprawnień pracowniczych tylko i wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali wcześniej pracę na podstawie stosunku pracy.


Ustalanie stażu pracy

Projektowana regulacja zakłada dodanie art. 3021 do Kodeksu pracy, zgodnie z którym do okresu zatrudnienia będą wliczane poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych także okresy:

  • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

  • prowadzenia działalności pozarolniczej- w szczególności indywidualnej działalności gospodarczej,

  • pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,

  • wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

  • pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego,

  • odbywania służby zastępczej,

  • wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Co istotne do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat).


II.  SZKODLIWE SUBSTANCJE

W Kodeksie pracy wprowadzone ponadto zostaną zmiany dotyczące substancji szkodliwych w miejscu pracy. Zmiany są skutkiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, PE/89/2021/REV/2.


Cel nowelizacji

Podstawowym celem nowelizacji jest zwiększenie dbałości o zdrowie i życie pracowników w związku z zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy, w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.


Katalog substancji szkodliwych

Rozszerzeniu ulegnie katalog substancji szkodliwych oraz wprowadzona zostanie możliwość wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy. Chodzi m.in. o takie substancje jak: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale.

 

 

Zespół COGENTS

 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comments


bottom of page