top of page
Szukaj

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act - DSA)

Regulacja, która nakłada na firmy z branży cyfrowej w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach.


NOWE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ OD 17 LUTEGO 2024 R.


Których firm dotyczy akt?

Aktu o usługach cyfrowych muszą przestrzegać wszystkie firmy internetowe, które świadczą usługi pośrednie i zapewniają użytkownikom dostęp do treści, produktów i usług na jednolitym rynku UE, bez względu na to, czy mają one siedzibę w Unii, czy poza nią.


Cel:

 • zapewnić użytkownikom cyfrowym dostęp do bezpiecznych produktów i chronić prawa podstawowe użytkowników;

 • umożliwić wolną i uczciwą konkurencję w sektorach cyfrowych pobudzającą innowacyjność i wzrost.


Obowiązki

Zmiany, które należy wdrożyć odnoszą się do wielu aspektów działalności, w szczególności do zmian w dokumentacji umownej, przyjęcie stosownych przepisów wewnętrznych czy projektowania interfejsów internetowych.

Zastosowanie poszczególnych obowiązków określonych w DSA zależne jest od wielkości danej platformy internetowej.


 1. Wyznaczenie punktu kontrolnego umożliwiającego komunikację z regulatorem lub użytkownikami usług;

 2. Wyznaczenie przedstawiciela;

 3. Odpowiednie określenie usług w ramach regulaminu: - udostępnić należy informacje w temacie wszelkich ograniczeń, które dostawca usług pośrednich nakłada w związku z korzystaniem z jego usług, a także wszelkie informacje na temat stosowanych przez dostawcę środków w celu modernizacji treści i ich usuwania. W regulaminach należy odstąpić od specjalistycznego słownictwa. Regulaminy powinny określać warunki w sposób jednoznaczny i przyjazny dla użytkownika, a także być podane do publicznej wiadomości (na ogólnodostępnej stronie internetowej);

 4. Obowiązki sprawozdawcze: - obowiązek publikowanie sprawozdań ze swoich działań związanych z usuwaniem i uniemożliwianiem dostępu do informacji uznawanych za nielegalne treści lub treści sprzeczne warunkami korzystania z ich usług. Dodatkowo obowiązek co najmniej raz na 6 miesięcy informacje na temat średniej liczby aktywnych odbiorców usługi miesięcznie w każdym państwie Unii; Ponadto, w przypadku dostawców usług hostingu:

 5. Opracowanie i stosowanie procedury moderowania treści online, określonej w DSA jako „mechanizm zgłaszania i działania”; - zobowiązanie do wdrożenia mechanizmów umożliwiających dowolnej osobie czy dowolnemu podmiotowi zgłoszenie obecności w świadczonej umożliwiającej dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie obecności w świadczonej usłudze określonych informacji, które dana osoba lub podmiot uważają za nielegalne treści. Możliwość zgłoszenia musi być równie łatwa co dostępność usługi, a ponadto musi być przyjazna dla użytkownika i dokonywana wyłącznie w drodze elektronicznej. Dostawy zobowiązani są rozpatrywać zgłoszenia w sposób terminowy, odpowiednio je uzasadnić oraz powiadomić zgłaszającego o możliwości odwołania.

 6. Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa O ile dostawcy usług cyfrowych NIE są mikro lub małym przedsiębiorstwem, muszą dodatkowo:

 7. Wprowadzić rozwiązania umożliwiające zgłaszanie nielegalnych treści sygnalistom;

 8. Przestrzegać zakazu dark patterns - (inaczej „ciemne wzorce”) – sposób projektowania interfejsu platformy internetowej, mający na celu zniekształcenie lub ograniczenie zdolności odbiorców usługi do dokonywania należnych i świadomych wyborów/decyzji. Praktyka aktywnie sankcjonowana przez UOKIK.

 9. Stosować się do wymogów związanych z reklamą internetową;

 10. Stosować się do zasad dotyczących systemów rekomendacji;


Rekomendowane kroki


 1. Identyfikacja usług podlegających DSA, aby określić zakres obowiązków;

 2. Analiza usługi oraz przeglądów interfejsów internetowych pod kątem darkpatterns;

 3. Aktualizacja regulaminu świadczenie usług drogą elektroniczną – opracowanie wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w ramach mechanizmu zgłaszania i działania;

 4. Wdrożenie zmian programistycznych w interfejsach stron internetowych i aplikacji mobilnych wykorzystywanych do świadczenia usług pokrewnych;

 5. Opracowanie wzorów powiadomień i decyzji w zakresie moderowania treści;

 6. Audyt i raport powdrożeniowy;

 7. Szkolenia wewnętrzne odpowiedzialnych za procesy zaimplementowane w związku z DSA.


Sankcje za nieprzestrzeganie?

Firmy mające mniej niż 45 mln aktywnych użytkowników podlegają sankcjom, w tym grzywnom, przewidzianym w prawie krajowym państw członkowskich.


Zespół kancelarii COGENTSOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Commentaires


bottom of page